Protocollen en afspraken

Schoolplan en Schoolgids

Het Schoolplan 2020-2024 (pdf) en de Schoolgids 2024-2025 (pdf) kunt u hier downloaden.

Rapporten over de Piet Hein

De inspectierapporten en tevredenheidsonderzoeken van de Piet Hein, vindt u op scholenopdekaart.nl en op de website van de onderwijsinspectie.

Schoolondersteuningsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) (pdf) is hier te downloaden.

Dyslexiebeleid

Het document Dyslexiebeleid is hier te downloaden (pdf).

Protocol Veiligheid en grenzen

De Piet Hein biedt een veilig leerklimaat op basis van positieve omgangsvormen met elkaar. We respecteren elkaars grenzen. Hoe wij hiermee omgaan, is vastgelegd in het Protocol Veiligheid en grenzen (pdf) en het document Uitleg bij Protocol Veiligheid en grenzen (pdf).

Anti-pestprotocol

In een veilig leerklimaat is geen plaats voor pesten. Wanneer dit toch voorkomt, wordt dit meteen met betreffende leerling(en) besproken en aangepakt. De stappen die wij hierbij ondernemen zijn vastgelegd in het anti-pestprotocol van de ABSA Scholengroep.

In de Wet Veiligheid op school is vastgelegd dat basisscholen een anti-pestcoördinator (APC) hebben. Bij ons op school is dat IB-er en gedragsspecialist Marieke Boskma. Zij geeft advies aan de directie over het veiligheidsbeleid op school. Zij ontwerpt een passende aanpak om pesten te voorkomen en, zo nodig, een aanpak om het pesten te stoppen (in overleg met de leerkracht). Zij is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders wanneer er wordt gepest en bij haar komen alle gegevens over deze situatie en betrokkenen samen.

Gescheiden ouders

Het Protocol informatierecht gescheiden ouders is te downloaden van de website van de ABSA Scholengroep.

Privacy

De Privacyverklaring is te downloaden van de website van de ABSA Scholengroep.

 

Translate