Piet Hein praktisch

Ziekmelden

Komt uw kind te laat op school of is uw kind afwezig door ziekte? Geef het dan vóór 8.30 uur door aan de leerkracht via Parro . Als wij niets hebben vernomen, doen wij navraag bij broertjes/zusjes of nemen we telefonisch contact met u op.

Afwezigheid

Wanneer een leerling in een periode van drie maanden meermaals te laat is geweest, nemen we contact met de ouders op om de situatie te bespreken. Tevens zijn wij verplicht de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte te stellen. Ongeoorloofd verzuim melden wij direct aan de leerplichtambtenaar.

Verlof aanvragen

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen wordt verlof buiten de schoolvakanties en vrije dagen toegestaan. Hiervoor zijn strikte regels opgesteld door de leerplichtambtenaar van de gemeente, waar zowel de ouders als de school aan moeten voldoen en waar iedere aanvraag streng op wordt beoordeeld. Om een verlofaanvraag in te dienen, vult u dit formulier in. U ontvangt binnen 3 schooldagen een reactie van de directie.

Wendagen

Kinderen die nieuw zijn in groep 1/2 komen maximaal vier ochtenden wennen in overleg met de leerkracht. Dit kan vanaf het moment dat het kind vier jaar is.

Verzekering

Het bestuur van de ABSA Scholengroep heeft voor alle kinderen collectief een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering geldt ook bij excursies en schoolreizen. Ook ouders die in of buiten de school kinderen begeleiden, zijn verzekerd.
De verzekering dekt schade en letsel, maar is alleen van toepassing als de school aantoonbaar iets te verwijten valt. Blijft uw kind haken aan een losse stoeptegel op het speelplein en loopt hij daarbij letsel of schade op, dan wordt dit dus vergoed. Is de bril van uw kind stukgegaan tijdens het stoeien met een ander kind, dan wordt dat niet door onze verzekering gedekt. U kunt dan in contact treden met de ouders van betreffend kind en eventueel een beroep doen op uw of hun WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid). Wij adviseren alle ouders dringend om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten.

Privacy

Als basisschool voldoen wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacyreglement is te vinden op de website van de ABSA Scholengroep.
Informatie over uw kind wordt alleen met uw toestemming met derden gedeeld.
Voor gebruik van foto’s van (werk van) uw kind op de website, in publicaties en via sociale media vragen wij uw toestemming.

Translate