Oudercommunicatie

De betrokkenheid van ouders is groot bij ons op school en erg belangrijk voor kinderen en leerkrachten. Daarom hechten we veel waarde aan contactmomenten in de klas en bijeenkomsten op school, naast Parro en de digitale communicatie over ‘dagdagelijkse’ zaken. Wilt u als ouder een actievere rol op school, dan zijn daar veel mogelijkheden voor en stellen we dat zeer op prijs!

Communicatie en contact
 • Contact in de klas. Twee keer per week kunt u met uw kind ’s ochtends de klas in, tussen 8.20 uur en 8.30 uur. Een mooie gelegenheid om werk van uw kind te zien, de leerkracht kort te spreken en andere ouders te ontmoeten.
 • Informatieavond. Aan het begin van ieder schooljaar organiseren we een bijeenkomst voor alle ouders. Bij deze gelegenheid kunt u kennismaken met de groepsleerkracht, die u informeert over de gang van zaken in het betreffende leerjaar.
 • Tienminutengesprekken. Drie keer per jaar heeft u een afspraak met de leerkracht waarbij de voortgang van uw kind wordt besproken. Bij twee van die afspraken gebeurt dat aan de hand van het rapport van uw kind (het rapportfolio).
 • Voorlichtingsavonden. Wij organiseren af en toe bijeenkomsten over onderwerpen waar veel ouders vragen over hebben. Bijvoorbeeld over het gebruik van sociale media. Voor ouders van de groepen 8 is er ieder jaar een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs.
 • Afspraak met de leerkracht. Heeft u specifieke vragen over uw kind, dan kunt u het beste een afspraak maken met de groepsleerkracht. Dit kan via Parro of per mail, of kunt u persoonlijk afstemmen op de ochtend dat u in de klas bent.
 • Parro is het communicatieplatform voor ouders en leerkrachten over alle praktische zaken. Hierin vindt u onder andere de agenda en groepsactiviteiten, nieuwsbrieven, (foto)verslagen van de leerkracht, mogelijkheid voor het melden van ziekte en aanmelden voor tienminutengesprekken en de betaallink voor de ondersteuningsbijdrage .
 • Met nieuwsbrieven houden wij u geregeld op de hoogte van het reilen en zeilen op school.
 • De themanieuwsbrieven geven u meer inzicht in de beleidsmatige en organisatorische achtergrond van ons onderwijs.
Wilt u als ouder actief meewerken? Wij waarderen uw hulp!
 • Per klas zijn er twee contactouders die de communicatie tussen de school/de leerkracht en de ouders stroomlijnen voor activiteiten waar de hulp van ouders bij nodig is. Zij worden aan het begin van het schooljaar aangesteld in samenspraak met alle ouders van de klas. Twee keer per jaar is er een bijeenkomst van alle contactouders met de directie.
 • Geregeld is de ondersteuning van ouders bij activiteiten nodig. Bijvoorbeeld om te koken, excursies te begeleiden en voor te lezen tijdens de Kinderboekenweek. U kunt zich hiervoor aanmelden via Parro.
 • Soms kunt u als ouder aansluiten bij de lessen, bijvoorbeeld door de kinderen over uw werk te vertellen of te helpen bij een project. Dit kunt u afstemmen met de groepsleerkracht.
 • De goededoelencommissie ondersteunt de kinderen die de jaarlijkse inzamelingsactie voor de Voedselbank organiseren. Wilt u hieraan deelnemen, neem dan contact op via goededoelencommissie@basisschoolpiethein.nl.
 • Wilt u meedenken over het beleid van de school? Dan kunt u zich verkiesbaar stellen voor de Medezeggenschapsraad (MR) wanneer er een vacature komt.
Informatievoorziening aan gescheiden ouders
Indien de ouders gescheiden wonen, verzoeken wij hen om onderling af te spreken welke ouder de verantwoordelijkheid op zich neemt om alle schoolinformatie door te geven aan de andere ouder. Wij vernemen graag hoe dit onderling is afgesproken.
Meer over hoe deze afspraken geregeld zijn, leest u in het gezamenlijk Protocol informatieplicht gescheiden ouders van de ABSA Scholengroep.
Translate