“Extra ondersteuning én extra uitdaging
voor wie dat nodig heeft.”

Leerlingondersteuning

In de klas wordt lesgegeven op drie niveaus. Kinderen die meer ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben, krijgen dit op school aangeboden. Dyslexie en dyscalculie signaleren we vroegtijdig door te werken met een helder protocol. We hebben specialisten op het gebied van leer- en gedragsproblemen in ons eigen team en werken nauw samen met externe deskundigen op dit gebied.

 • We bieden Remedial Teaching (RT) voor technisch lezen en rekenen. Kinderen krijgen in kleine groepjes extra hulp om de stof te verwerken die ze in de klas aangeboden krijgen. We hebben twee RT-specialisten in ons team.
  Lees het interview met onze RT-specialisten (pdf).
 • Kinderen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen een paar uur per week les met kinderen uit andere groepen in de pasklas (groepen 3 en 4) of de verrijkingsklas (groepen 5 tot en met 8). De pasklas zit bij ons op school, de verrijkingsklas organiseren we samen met twee andere ABSA-scholen op de locatie Zuiderzee (IJburg).
  Lees het interview met leerkrachten Marion en Leon over het lesaanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen (pdf).
 • Goed onderwijs voor kinderen met lees-spellingproblemen, dyslexie en dyscalculie is een van onze speerpunten. Doordat we de ontwikkeling van iedere leerling voortdurend monitoren, kunnen vertragingen en problemen op het gebied van technisch lezen, spellen en rekenen vroegtijdig worden gesignaleerd.
  In het protocol lees-spellingproblemen en dyslexie staat beschreven hoe wij dit toetsen en passend onderwijs bieden aan kinderen met betreffende behoeften.
 • In een uitzonderlijk geval kan een kind versnellen (eerder naar een volgende groep) of doubleren. Dit doen wij alleen na zorgvuldig onderzoek met alle betrokkenen: kind, leerkracht, ouders en intern begeleider. Uitgangspunt hierbij is de specifieke onderwijsbehoefte van het kind.
 • Als school hebben wij zorgplicht, wat betekent dat wij ons maximaal inspannen om aan de onderwijsbehoeften van ieder kind tegemoet te komen. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in ons Schoolondersteuningsprofiel. Waar nodig kunnen wij financiële middelen inzetten voor meer specialistische begeleiding voor een leerling of groepje leerlingen.
 • Het kan voorkomen dat een kind meer specifiek onderwijs nodig heeft dan wij kunnen bieden. In dat geval gaan wij binnen het samenwerkingsverband van schoolbesturen in Amsterdam, en uiteraard altijd in samenspraak met de ouders, op zoek naar een passende onderwijsplek.

Alles over ons aanbod voor passend onderwijs, over hoe wij omgaan met verschillende onderwijsbehoeften en over de protocollen die wij hiervoor hanteren, leest u in de Schoolgids.

Translate