Zorgteam

Een van de doelen van Passend onderwijs is om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te begeleiden. Als die onvoldoende geboden kan worden door de groepsleerkracht, wordt de hulp ingeroepen van het zorgteam. Zij helpen bij het vinden van een aanpak die aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen én bij de mogelijkheden binnen de groep.

De intern begeleider (IB’er) komt regelmatig in de klassen langs voor observatie of gesprekken met leerlingen. Drie keer per jaar is er een geplande groepsbespreking tussen de leerkracht en de IB’er. Dan kijken ze samen naar de leerresultaten binnen de groep en gaan ze na of het aanbod nog passend is. Daarbij bespreken zij ook de sfeer in de groep en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De IB’er kan ook tussentijds geconsulteerd worden als de leerkracht tegen bepaalde zaken aanloopt die niet kunnen wachten tot de volgende bespreking.
Daarnaast is de IB’er (indien gewenst of noodzakelijk) betrokken bij de ontwikkeling van enkele individuele leerlingen. Bijvoorbeeld als er concentratieproblemen zijn, als het leren niet gaat zoals gewenst/gehoopt, bij sociale problemen of als er behoefte is aan meer uitdaging. Soms is de IB’er dan ook aanwezig bij de oudergesprekken.

De gedragsspecialist houdt zich bezig met de dynamiek van de groep als geheel en met het voorkómen van gedragsproblemen in de klas. Het gaat om gedrag binnen en buiten de groep dat de optimale ontwikkeling van de leerling(en) in de weg kan staan. De gedragsspecialist richt zich daarbij vooral op het versterken en verbeteren van de interactie tussen de leerkracht en leerling, tussen de leerkracht en de groep en tussen de leerling en de groep. De ondersteuning wordt in de eerste plaats geboden aan de leerkracht en waar nodig ook aan individuele leerlingen.

Soms is er meer expertise nodig en worden externe instanties ingeschakeld voor eventueel verder onderzoek, advies en/of training. Dit kan bijvoorbeeld de ouder- en kindadviseur van de gemeente Amsterdam zijn. Deze stap wordt altijd genomen in overleg met de ouders en met hun toestemming.

Translate