“We kijken niet alleen naar toetsresultaten,
we kijken naar het kind.”

Een resultaat is meer dan een cijfer

Onze lesmethodes en prettige leeromgeving vertalen zich in goede resultaten. De Cito-scores van de leerlingen in groep 8 liggen ieder jaar flink boven het landelijk gemiddelde. Maar dat is niet het enige waar we naar kijken. We richten ons op een zo breed mogelijke ontwikkeling van onze leerlingen. We monitoren de vorderingen voortdurend, communiceren hier duidelijk over en zetten extra ondersteuning in waar nodig.

De leerkrachten geven standaard les op drie niveaus.
Ze geven eerst uitleg aan de hele klas samen, waarna de leerlingen zelfstandig aan de slag gaan. De leerkracht loopt een rondje door de klas om individuele vragen te beantwoorden. Vervolgens worden groepjes leerlingen van gelijk niveau aan de instructietafel voorin de klas gevraagd, zodat de leerkracht extra uitleg kan geven of juist extra uitdagende oefeningen. De samenstelling van deze groepjes kan verschillen per vak en per leerdoel. Iedereen krijgt dus dezelfde stof zoveel mogelijk op maat aangeboden.
Iedere leerling heeft eigen doelen.
De leerkracht houdt doorheen iedere periode bij of deze doelen worden gehaald. Dan gaat het niet alleen om het beheersen van stof (cognitieve doelen) maar ook om gedrag (sociaal-emotionele doelen) en vormgeven aan ideeën (creatieve doelen). De leerkracht houdt observaties en toetsresultaten bij in het digitale leerlingdossier.
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport.
Geen opsomming van cijfers op papier, maar een digitaal ‘rapportfolio’ waarin alle vorderingen te zien zijn: toetsresultaten, houding in de klas en afbeeldingen van werk dat gemaakt is. De leerkracht bespreekt het rapport met de ouders tijdens het tienminutengesprek.
We toetsen op twee manieren.
Met toetsen die horen bij onze lesmethoden gaan we tussentijds na of de kinderen de betreffende stof beheersen. Waar nodig worden de instructie, de uitvoering en het tempo aangepast. De methode-onafhankelijke toetsen geven een beeld van het niveau van de leerlingen op het gebied van rekenen, technisch en begrijpend lezen, woordenschat en spelling.
Wij nemen geen Cito-toetsen meer af.
Wij hebben gekozen voor Dia-toetsen omdat die beter aansluiten bij onze visie. Uiteraard worden de kinderen ook daarmee goed op de (wettelijk verplichte) eindtoets in groep 8 voorbereid. Zij krijgen ook een centrale eindscore die eenzelfde waarde heeft als die van de Cito.
We streven niet eenzijdig naar de hoogste scores.
Wel naar een maximale ontplooiing van het talent van ieder kind. De eindscores in groep 8 geven wel een indicatie van de kwaliteit van ons onderwijs. De Piet Hein scoort bovengemiddeld. De eindscore van de kinderen in groep 8 was vorig schooljaar 540.7, het landelijk gemiddelde lag op 534.8.
We bieden extra ondersteuning en extra uitdaging waar nodig.
De leerkracht bespreekt de resultaten van alle kinderen en van de groep als geheel met de intern begeleider. Eventuele leer- of gedragsproblemen worden daarbij besproken. Zo kan tijdig passend onderwijs worden geboden aan leerlingen die meer specifieke hulp nodig hebben of gebaat zijn bij uitdagender stof. Gaat het om ondersteuning of bijkomende onderzoeken die wij niet op school kunnen bieden, dan schakelen we de consulent van het ABC (Advies- en Begeleidingscentrum van de gemeente) in. Dit doen wij altijd in samenspraak met de ouders.
Meer weten?
Wilt u meer weten over het leerlingvolgsysteem en onze toetsmethodes? U vindt deze informatie in de Schoolgids. Een overzicht van onze resultaten en kwaliteitsscores (ook in vergelijking met andere basisscholen) vindt u op www.scholenopdekaart.nl.
Translate