Vertrouwenspersonen

Bij de Piet Hein zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn er voor de ouders, leerlingen en leerkrachten die een melding of klacht hebben over iets dat betrekking heeft op de school. Ze bieden een luisterend oor en kunnen gericht doorverwijzen. Daarnaast kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

Wij gaan er op school vanuit dat de meeste kwesties in onderling kunnen worden opgelost. Lukt dat niet, of is er iets dat u niet met de leerling, ouder, leerkracht,  IB’er of directie durft te bespreken, dan kunt u aankloppen bij de interne vertrouwenspersonen. De leerlingen kunnen ook contact opnemen door een briefje in de (gesloten en vertrouwelijke) brievenbus te doen bij conciërge Marcel.

Met de interne vertrouwenspersoon kunt u zaken bespreken zoals:

  • uw kind wordt gepest en u voelt zich niet serieus geholpen door de leerkracht, de IB’er en de directie;
  • grensoverschrijdend gedrag op school, zoals discriminatie, agressie of (seksuele) intimidatie;
  • u voelt zich als leerkracht onvoldoende gesteund door het management bij ongewenste bejegening door een collega.

De vertrouwenspersonen luisteren naar uw verhaal. Zij lossen het probleem niet op, maar helpen door mee te denken over de juiste oplossing en de route daarnaartoe. Het initiatief voor het actief handelen ligt bij u. De interne vertrouwenspersonen helpen dus de juiste stappen te nemen, maar hebben niet de rol van bemiddelaar. In ernstige gevallen (denk aan grensoverschrijdend gedrag) zijn zij de schakel naar de externe vertrouwenspersoon van de ABSA Scholengroep.

Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Zij zullen nooit zonder uw medeweten praten met derden, bijvoorbeeld met degene over wie de melding gaat. Zij kunnen alleen nooit strikte geheimhouding beloven. Wanneer de veiligheid van ouders, personeel en leerlingen in gevaar is, weegt de veiligheid zwaarder dan de vertrouwelijkheid van de informatie. In zo’n geval overleggen ze met de intern begeleider of directie zonder namen te noemen. Mocht uit dat gesprek blijken dat de melding niet intern opgelost kan worden, dan wordt met u besproken dat de geheimhouding doorbroken moet worden om tot een oplossing te komen.

De interne vertrouwenspersonen zijn
Marion de Vries (groepsleerkracht) – mariondevries@bspiethein.nl
Nikki Naarden (groepsleerkracht) – nikkinaarden@bspiethein.nl

Externe vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is Bernadette Hes van de ABSA Scholengroep. Zij is te bereiken via bernadettehes@gmail.com.

De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een formele klacht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De ABSA Scholengroep is hierbij aangesloten. De vertrouwenspersoon kan u helpen bij de verdere procedure naar de klachtencommissie of justitie.

Op de website vindt u de klachtenregeling en meer informatie over de procedure die bij het indienen van een klacht wordt doorlopen en de termijn waarop de klacht wordt behandeld.

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postadres
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Bezoekadres
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

030 – 280 95 90
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Translate