“Respect voor ieders eigenheid en onze
omgeving staan centraal”

Een veilige leeromgeving

Goed in je vel zitten, je veilig voelen en gezien worden: dat is de basis van een gezonde ontwikkeling. Op de Piet Hein doen we er alles aan om die basis te bieden. In een relatief kleine gemeenschap met vertrouwde gezichten, vaste leerkrachten, betrokken ouders en ondersteuning binnen en buiten de school voor wie dat nodig heeft.

Nieuw op school
Voor jonge kinderen die voor het eerst naar school gaan is het best indrukwekkend: een groot gebouw, veel oudere kinderen en allemaal nieuwe gezichten. In het begin richten we ons erop dat zij hun plek vinden in dit geheel. De onderbouw (groepen 1 t/m 4) en bovenbouw (5 tot en met 8) zitten op verschillende etages en de pauzes zijn ingedeeld per leeftijdsgroep, waardoor het voor iedereen prettig buitenspelen is.
Sfeer in de klas
In de klas zitten kinderen van dezelfde leeftijd samen. Ze werken soms in groepjes, soms zelfstandig. Dat biedt de leerlingen één groot oefengebied om zich te ontwikkelen en leidt in onze ervaring ook tot hechte, veilige groepen. Kinderen leren hun plaats in de groep vinden, verantwoordelijkheid nemen en elkaar helpen. Ieder kind verdient evenveel aandacht van de leerkracht, wat betekent dat iedereen ook al jong leert omgaan met uitgestelde aandacht.
Omgaan met elkaar
We leren de kinderen ontdekken wie ze zijn en omgaan met verschillen. We leren ze eigen grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren. Conflicten zijn onvermijdelijk en niet erg, we leren samen spelen en samenwerken met vallen en opstaan. Fouten maken mag, want van fouten kun je leren.
Onze benadering is gebaseerd op Positive Behavior Support. Sinds kort werken we met Kwink: een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling die ook uitgaat van een positieve benadering en reflecteren op eigen gedrag. Deze principes zitten stevig verankerd in ons onderwijs en in ons dagelijks doen en laten.
Problemen signaleren
De leerkrachten kijken systematisch naar het welbevinden, het gedrag en de betrokkenheid van ieder kind en naar de dynamiek in de groep. Eventuele problemen worden vroegtijdig gesignaleerd. Waar nodig bieden de intern begeleiders ondersteuning. Is meer specifieke hulp nodig, dan kijken onze gedragsspecialisten mee of hebben we hierover contact met vaste ondersteuners buiten de school.
Veiligheidsbeleving van kinderen
Jaarlijks krijgen de kinderen een vragenlijst over hoe veilig zij zich voelen op school. We zijn trots op het positieve resultaat dat hier telkens uitkomt. Kinderen komen graag naar school, hebben het fijn met hun vriendjes en geven hun leerkracht een hoog cijfer. Pesten en grensoverschrijdend gedrag komen uiterst zelden voor. Uiteraard wordt dit niet getolereerd en gaan we hierover met het kind, de ouders en betrokken collega’s in gesprek. Over de stappen die hierbij worden gezet, leest u in de Schoolgids en in het anti-pestprotocol van de ABSA Scholengroep.
Vertrouwenspersonen
Bij de Piet Hein zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn er voor de ouders, leerlingen en leerkrachten die een melding of klacht hebben over iets dat betrekking heeft op de school.
Translate