Medezeggenschap

Bij de Piet Hein heerst een open sfeer. De groepsleerkrachten en directie staan altijd open voor vragen, suggesties en opbouwende kritiek van ouders. U kunt ons dus altijd rechtstreeks benaderen.

Tevredenheidsonderzoeken

Eens in de twee jaar (even jaren) houden wij een personeels- en een oudertevreden-heidsonderzoek. Jaarlijks krijgen de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 een vragenlijst over hun welbevinden op school. De aandachtspunten die uit deze onderzoeken naar voren komen, worden vertaald in actiepunten en opgenomen in het jaarplan.

Medezeggenschapsraad

De inspraak van ouders in de gang van zaken op school is wettelijk geregeld en formeel geborgd in de Medezeggenschapsraad (MR). De MR gaat over zaken die de hele school of meerdere leerlingen aangaan, en uitdrukkelijk niet over individuele problemen of bijvoorbeeld een klacht van een ouder.

De MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie personeelsleden. De zittingstermijn van alle leden is vier jaar. Zij komen vijf keer per jaar bij elkaar en geven de directie gevraagd en ongevraagd advies. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Alle ouders hebben inzage in de agenda, de notulen, de vergaderstukken en het jaarplan van de MR. Alle ouders kunnen onderwerpen aandragen ter bespreking en de vergaderingen bijwonen.

Voor vragen en suggesties kunt u een van de MR-leden aanspreken of contact opnemen via MR@basisschoolpiethein.nl.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Een ouder en een leerkracht van de Piet Hein nemen deel aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de overkoepelende ABSA Scholengroep. De GMR komt zeven keer per jaar bij elkaar, overlegt regelmatig met het stichtingsbestuur om gevraagd en ongevraagd advies te geven en heeft over een aantal zaken instemmingsrecht. De bijeenkomsten en de verslagen van de GMR zijn in principe openbaar.

Meer informatie over de GMR en de notulen van de GMR-vergaderingen vindt u op de website van de ABSA Scholengroep.

Meer weten over MR en GRM? Lees hier het interview met de ouders en leerkrachten die er deel van uitmaken.

Translate