Medezeggenschapsraad

De MR gaat over zaken die de hele school of meerdere leerlingen aangaan, dus niet over individuele problemen of  bijvoorbeeld een klacht van een ouder.

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een Medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat deze uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. De Medezeggenschapsraad komt zo’n 4-5 keer per jaar bij elkaar en werkt volgens een jaarplan.

De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen dan bent u van harte welkom. U kunt zich dan 5 dagen van tevoren per mail  ‘als toehoorder’ aanmelden. Wilt u een onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u de MR minimaal 7 dagen voorafgaand aan de vergadering  een mail sturen. De MR tracht hier rekening mee te houden en bekijkt  of het punt in te passen is in de agenda. 

Vertegenwoordiging MR
De MR bestaat uit zes leden, die de ouders (drie leden) en het personeel (drie leden) vertegenwoordigen. De ouders worden vertegenwoordigd door: Freddy Weima, Myrna Bakker en Juliëtte van Paridon. De leerkrachten door: Janneke Zetsema, Erikjan Rutten en Peter van Dinter.

GMR
Twee vertegenwoordigers uit de MR hebben zitting in de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA), waar basisschool Piet Hein deel van uit maakt. In de GMR zitten Roos Besacon namens de docenten en Brenda Folkers namens de ouders.

Contact 
De MR hecht aan een dialoog met de achterban, de directie en het bestuur. Voor vragen en suggesties kunt u een van de MR-leden aanspreken of contact opnemen via de mail.

Vergaderingen 

de eerstvolgende MR vergaderingen zijn:

Notulen 

Download notulen van 14 oktober 2021
Download notulen van 3 juni 2021
Download notulen van 8 april 2021
Download notulen van 8 oktober 2019
Download notulen van 20 juni 2019