Medezeggenschapsraad

De MR gaat over zaken die de hele school of meerdere leerlingen aangaan, dus niet over individuele problemen of bijvoorbeeld een klacht van een ouder.

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat deze uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. De medezeggenschapsraad komt zo’n 5 keer per jaar bij elkaar en werkt volgens een jaarplan.

De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar. Mocht u een vergadering willen bijwonen dan bent u van harte welkom. U kunt zich dan 5 dagen van tevoren per mail  ‘als toehoorder’ aanmelden. Wilt u een onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u de MR minimaal 7 dagen voorafgaand aan de vergadering een mail sturen. De MR tracht hier rekening mee te houden en bekijkt of het punt in te passen is in de agenda. 

Vertegenwoordiging MR
De MR bestaat uit zes leden, die de ouders (3 leden) en het personeel (3 leden) vertegenwoordigen.

GMR
Twee vertegenwoordigers uit de MR hebben zitting in de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA), waar Basisschool Piet Hein deel van uit maakt.

Contact 
De MR hecht aan een dialoog met de achterban, de directie en het bestuur. Voor vragen en suggesties kunt u een van de MR-leden aanspreken of contact opnemen via de mail.

Vergaderingen 
De data van de MR-vergaderingen vindt u in de jaarkalender.

Notulen 

Download notulen van 14 oktober 2021

Download notulen van 15 november 2022

Download notulen van 24 januari 2023