Praktisch

We hebben de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan in de schoolgids voor meer informatie. Of stuur een mail naar conciërge Marcel de Haan.

Veelgestelde vragen

Waar moet ik mijn kind ziekmelden?

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, bent u verplicht dit te melden. Wij horen dit graag vóór schooltijd, tussen 8.00 en 8.30 uur via een mail aan conciërge Marcel de Haan.

Lukt het niet om te mailen? Bel dan naar 020–4195242.

Als wij niets hebben gehoord en uw kind is afwezig, dan doen wij navraag bij broertjes of zusjes of nemen we telefonisch contact met u op. Wanneer een leerling in een periode van drie maanden meerdere malen ongeoorloofd afwezig of te laat is geweest, sturen wij een brief van de directie naar de ouders. Ook zijn wij verplicht om de leerplichtambtenaar op de hoogte te stellen.

Wat zijn de schooltijden?

Wij werken volgens een continu-rooster.

Maandag t/m vrijdag: 8:30 tot 14.00 uur.

Vanaf 8.20 uur zijn de deuren open.

8:30 uur gaat de bel en beginnen de lessen.

Ouders van groep 1 tot en met 4 halen de kinderen om 14.00 uur op bij het hek aan de kant van de Piet Heinkade. De kinderen van groep 5 tot en met 8 komen zelf naar buiten en verlaten het plein via de uitgang aan de Oostelijke Handelskade.

Hoe werkt het overblijven op school?

Onze school hanteert een continu-rooster. Hierdoor lunchen de kinderen iedere dag met de leerkracht in de klas. Na de lunch spelen de kinderen 30 minuten buiten.

Bij wie kan ik terecht met vragen op school?

Heeft u vragen of opmerkingen die betrekking hebben op uw kind, dan kunt u altijd terecht bij de leerkracht. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de intern begeleider of de directeur. Wij zijn een voorstander van ‘korte lijnen’ dus vragen wij u in eerste instantie altijd contact op te nemen met de leerkracht.

Kan ik bijzonder verlof aanvragen?

Leerlingen kunnen in principe geen extra verlof krijgen om met hun ouders op vakantie te gaan. Ook niet als het gaat om verre of lange reizen of wegens grote drukte in de vakantieperiodes. Alleen als het gezin door (seizoens)werk van de ouder(s) niet tijdens de zomervakantie op vakantie kan, is er een beperkte mogelijkheid om buiten de vakanties vrije dagen aan te vragen.

Is er sprake van gewichtige omstandigheden – onverwachte omstandigheden waar u als ouder(s) geen invloed op kunt uitoefenen – dan is extra verlof mogelijk. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een sterfgeval of ernstige ziekte van een direct familielid.

Aanvraag verlof
Bij een verlofaanvraag tot 10 schooldagen beslist de directeur of het verlof al dan niet wordt toegekend. Bij een verlofaanvraag voor meer dan 10 schooldagen, ligt die beslissing bij de leerplichtambtenaar. U moet extra verlof tijdig aanvragen. Aanvraagformulieren en een informatiefolder over dit onderwerp zijn op school verkrijgbaar bij Marcel de Haan.

Is er naschoolse opvang?

Organisaties als Woest Zuid, Partou KinderopvangSmall Steps en Small Villa (Kitchen) verzorgen de naschoolse opvang voor onder andere leerlingen van de Piet Hein. Wilt u van deze opvang gebruik maken, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze organisaties. Het is raadzaam om uw kind ruim van tevoren aan te melden voor naschoolse opvang. Eventueel kunnen wij u tijdens het intakegesprek ook nog wat informatie over de naschoolse opvang geven.

Hoe bereiken jullie mij bij nood?

In geval van nood willen wij u graag kunnen bereiken. Zorg er daarom voor dat wij altijd over de correcte contactgegevens beschikken: mobiele nummers van moeder, vader of verzorger en eventueel van vaste oppas of opvang, plus de mailadressen waarop u te bereiken bent.

Wijzigen uw contactgegevens? Geef deze dan schriftelijk of per mail door aan adjunct-directeur Astrid van Dijk en de contactouders van de groep(en) van uw kind(eren). Vermeld daarbij altijd de naam en groep van uw kind(eren). Ook als uw kind van huisarts verandert, zijn wij hiervan graag op de hoogte.

Met welke kosten moet ik rekening houden?

U dient rekening te houden met de volgende kosten per schooljaar:

  • overblijfbijdrage
  • ouderbijdrage
  • overige kosten: voor het Sinterklaascadeau en het schoolkamp in groep 8

Overblijfbijdrage
De Piet Hein regelt overblijf tijdens de lunchpauze op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Voor het overblijven worden kosten in rekening gebracht. Van dit bedrag vergoeden wij de overblijfkrachten en de coördinator en schaffen we spelmaterialen aan.

Op de Piet Hein was overblijven tot 2016 verplicht. Wij zijn daarom gewend om dit in het rooster te passen en goed te regelen met opgeleide overblijfkrachten. Sinds een wetswijziging mag je als school geen bijdrage meer vragen voor een verplichte overblijf. Daarom is overblijven sinds schooljaar 2016-2017 niet meer verplicht. Onze ervaring is dat bijna alle kinderen overblijven.

Voor het schooljaar 2019 – 2020 is het bedrag van de overblijfbijdrage vastgesteld op € 200 per kind.

———
Ouderbijdrage (vrijwillig)

Jaarlijks wordt in overleg met de MR de hoogte van de Ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. De Ouderbijdrage wordt besteed aan aanvullende diensten en activiteiten die niet door de overheid worden vergoed en die wij als school wel belangrijk vinden voor de ontwikkeling van uw kind.

Voor het schooljaar 2019 – 2020 is het bedrag van de ouderbijdrage vastgesteld op € 95 per kind.

———
Overige kosten
Naast de reguliere bijdragen vragen wij u geld te reserveren voor het Sinterklaascadeau van uw kind, maximaal € 5 per kind. Ook de kosten van het schoolkamp in groep 8 zijn niet inbegrepen in de ouderbijdrage. Dit zal apart in rekening worden gebracht.

———
Betaling en maatregelen bij niet betalen

U ontvangt in september een brief met betalingsverzoek voor zowel de overblijf- als de ouderbijdrage. U dient het bedrag binnen 30 dagen over te maken. Wilt u een betalingsregeling treffen, dan kunt u hierover in gesprek gaan met de directie. Ouders die zonder overleg met de directie verzuimen te betalen, ontvangen een aanmaning.

Is mijn kind verzekerd bij schoolreisjes?

Het bestuur heeft alle kinderen collectief verzekerd. Deze verzekering geldt ook bij excursies, schoolreizen en dergelijke. Ouders zijn ook verzekerd als zij in of buiten de school kinderen begeleiden.

Nieuw op school

Ingeschreven. Wat nu?

Zodra uw kind definitief is ingeschreven bij de Piet Hein, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. U ontvangt onze uitnodiging uiterlijk een half jaar voordat uw kind 4 jaar wordt. Wij willen graag meer weten over uw kind en vinden het daarom belangrijk dat uw zoon of dochter bij dat gesprek aanwezig is.

Nieuw op school: wendagen

Bij de uiteindelijke plaatsing worden afspraken gemaakt om uw kind te laten wennen. De leerkracht neemt hierover ongeveer 4 weken vóór de vierde verjaardag van uw kind contact met u op. Voor de wenmomenten zijn maximaal 4 dagdelen beschikbaar. Gezien de drukte in de maanden december (voorbereiding voor de feestdagen) en juni en juli (afsluiting van het schooljaar), zijn er in die periodes geen wendagen.

Contactouders

Elke klas heeft bij voorkeur twee contactouders. De contactouder is de contactpersoon voor zowel de leerkracht als de ouders. De contactouder ondersteunt de leerkracht en fungeert als tussenpersoon bij het organiseren van de activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden? De contactouder houdt een actuele adressenlijst bij van de kinderen en ouders en een zogenaamde ‘belboom’ voor onverwachte informatie of als er op de korte termijn hulp nodig is van ouders.

Downloads

Schoolgids

Alle informatie over onze school is te vinden in de Schoolgids. De gids geeft een actueel beeld van onze visie, de pijlers van ons onderwijs en de ontwikkelingen die wij doormaken. De inhoud wordt jaarlijks bijgesteld.

Welkom op schoolboekje 2021-2022 (PDF)

Themanieuwsbrieven

Wij maken regelmatig themanieuwsbrieven over de ontwikkelingen binnen de school en andere interessante onderwijsthema’s. Heeft u zelf een idee voor een onderwerp? Mail het ons gerust. Onderwerpen voor de themanieuwsbrieven zijn bijvoorbeeld: ons ondersteuningsteam, thematisch werken (hoe verbind je vakken met elkaar), een kijkje achter de schermen bij de overblijf en de muzieklessen. Op deze site vindt u alle nieuwsbrieven van dit schooljaar. Ouders krijgen de nieuwsbrieven ook toegestuurd via onze app Parro.

Download themanieuwsbrief ‘Ondersteuningsteam’

Download themanieuwsbrief ‘Kunst en Cultuur’

 

Ouderparticipatie

Medezeggenschap

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een Medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat deze uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. Lees hier meer over medezeggenschap.

Contactouders

Elke klas heeft bij voorkeur twee contactouders. De contactouder ondersteunt de leerkracht, helpt bij het organiseren van activiteiten op school door ouders te betrekken en houden de adressenlijst bij. De contactouders vergaderen ongeveer vier keer per jaar over de activiteiten die op stapel staan.

Actielijst Contactoudervergadering – 8 maart 2022

Werkgroep Ondernemende Ouders

Piet Hein stimuleert ouderbetrokkenheid en er zijn veel creatieve en ondernemende ouders op onze school. De werkgroep Ondernemende Ouders verbindt ouders en de school nóg meer met elkaar. Leer hier meer over de werkgroep Ondernemende Ouders.

Goede Doelen Commissie

De Goede Doelen Commissie zet zich sinds 2014 in voor de Voedselbank Amsterdam. Ieder jaar organiseren Ambassadeurs, leerlingen van de groepen 6 tot en met 8, op twee momenten een inzamelactie voor de Voedselbank Amsterdam. Lees meer over onze activiteiten.